27/08/2019 - 08:33

Những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Trong bản di chúc, với nội dung cô đọng, sâu sắc, hàm chứa tinh thần nhân văn cao cả, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết