02/10/2016 - 16:40

Nhận rõ những hạn chế để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhằm thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và các kế hoạch của Thành ủy, hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về nâng cao chất lượng sinh hoạch chi bộ, ngày 12-11-2015, Quận ủy Ô Môn ban hành Nghị quyết số 04-NQ/QU về công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (CB), sinh hoạt chuyên đề (gọi tắt là Nghị quyết số 04-NQ/QU). Theo đó, Quận ủy đã chỉ đạo các ban xây dựng đảng và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận phân công cán bộ trực tiếp tham dự sinh hoạt với các CB cơ sở và CB trực thuộc đảng ủy cơ sở nhằm hướng dẫn, giúp các CB nâng cao chất lượng sinh hoạt. Qua kiểm tra thực tế tại 53 CB mới đây, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy đánh giá, đến nay, chất lượng sinh hoạt của nhiều CB đã được nâng lên. Hầu hết các CB duy trì sinh hoạt thường kỳ hằng tháng trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 10, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao. Hầu hết các ban chi ủy và bí thư CB đều có bước chuẩn bị trước nội dung cho cuộc họp. Trong sinh hoạt, các CB thực hiện khá đầy đủ 5 nội dung theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy; phát huy dân chủ, đề ra nghị quyết lãnh đạo sát thực tế. Đa số các CB đều thực hiện sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 lần, các chuyên đề lựa chọn sinh hoạt đều gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và trong sinh hoạt có tập trung thảo luận đề ra giải pháp giải quyết từng vấn đề hiệu quả…

Đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Bí thư Quận ủy Ô Môn trao giấy khen cho các Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên, BTV Quận ủy đánh giá, chất lượng sinh hoạt CB và sinh hoạt chuyên đề của nhiều CB vẫn còn hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, một số ít CB trong sinh hoạt không phổ biến thông tin tuyên giáo; nhiều ban chi ủy và bí thư CB chuẩn bị nội dung trước kỳ sinh hoạt chưa tốt. Một số CB chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên (ĐV). Kỹ năng điều hành buổi sinh hoạt của nhiều bí thư CB còn lúng túng, nhất là chưa gợi ý được những vấn đề trọng tâm để ĐV thảo luận cho ý kiến. Một số CB trong sinh hoạt chưa bàn nhiều về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, còn nặng về công tác chuyên môn; chưa quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Có CB chưa xác định được chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó xây dựng báo cáo, nghị quyết còn lúng túng… Theo BTV Quận ủy, nguyên nhân cơ bản dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do một số cấp ủy và ĐV chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò của CB và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt CB. Năng lực của nhiều đồng chí chi ủy viên, bí thư CB còn hạn chế nên việc vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về sinh hoạt CB chưa tốt.

Vậy phải làm gì để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt CB trong thời gian tới? Tại hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU do Quận ủy tổ chức vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng ban chi ủy, bí thư các CB cần bố trí thời gian hợp lý để ĐV tham gia sinh hoạt CB đầy đủ. Trong sinh hoạt, ban chi ủy và bí thư CB cần phải nêu vấn đề, gợi ý thảo luận các vấn đề trọng tâm, kết luận chính xác từng vấn đề mà CB đã thảo luận. Đồng thời, ban chi ủy và bí thư CB phải thật sự mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để ĐV phát huy vai trò, trí tuệ, thể hiện chính kiến của mình; tạo điều kiện để ĐV được trao đổi, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của CB và trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của ĐV. Ban chi ủy và bí thư CB cần chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, thông báo trước nội dung để ĐV chuẩn bị ý kiến phát biểu. Cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những ĐV thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực; kịp thời biểu dương những ĐV gương mẫu; quan tâm giáo dục, uốn nắn những ĐV có hạn chế, khuyết điểm và có kế hoạch giúp đỡ những ĐV khó khăn để CB thực sự là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện ĐV. Định kỳ 3 tháng 1 lần, các CB cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chuyên đề cần gắn với chức năng, nhiệm vụ của CB; đồng thời chú trọng một số chuyên đề như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng… Sau khi chọn chuyên đề, cần phân công ĐV có khả năng soạn thảo báo cáo trung tâm làm đề dẫn; cần trao đổi thống nhất trong cấp ủy trước khi đưa ra CB thảo luận…

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết