24/08/2019 - 18:37

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương:

Nghiên cứu, chọn lọc những vấn đề lớn, trọng tâm, cốt lõi để đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

(CT)- Chiều 24-8, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII tổ chức Hội nghị trực tuyến với 32 điểm cầu các tỉnh, thành phố từ TP Đà Nẵng trở vào phía Nam và Tây Nguyên, nhằm góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng tiểu Ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Thường trực và lãnh đạo Ban Tổ chức các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực và lãnh đạo Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã thảo luận và cơ bản thống nhất với dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị về Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Nhiều ý kiến đánh giá, nhiệm kỳ Đại hội XII, xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị tiếp tục được chú trọng và tăng cường, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng Đảng về tổ chức có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét, đạt được kết quả quan trọng về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Các cấp ủy đảng đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có bước đột phá, đạt kết quả rõ rệt, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác dân vận được đẩy mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực và lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cũng nhìn nhận, việc thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch còn lúng túng, tính chiến đấu, tính thuyết phục chưa cao. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn diễn biến phức tạp…

Thường trực và Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bổ sung, sửa đổi một số Điều, Khoản của Điều lệ Đảng, nhằm thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu dự hội nghị. Trên cơ sở đó sẽ tổng hợp, chọn lọc, nghiên cứu và xây dựng thành các nhóm vấn đề lớn, trọng tâm, cốt lõi để đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết