30/06/2019 - 18:04

Đồng chí Nguyễn Minh Thế, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái:

Nghiêm túc sàng lọc đảng viên

Nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), thời gian qua các cấp ủy đã thực hiện nhiều biện pháp toàn diện trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, ngày 21-1-2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp ĐV và rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong CB, ĐV, các cấp ủy đảng cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW. Trong đó, cần xác định việc nâng cao chất lượng kết nạp ĐV và rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong công tác kết nạp ĐV, cần chú trọng lựa chọn những quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách kỹ trong thực tiễn, có động cơ vào Đảng đúng đắn và trong sáng. Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần ngăn chặn xu hướng chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức công tác kết nạp ĐV. Kiên quyết không kết nạp những người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ vào Đảng không đúng đắn.

Song song đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc ĐV, tập trung vào những ĐV không hoàn thành nhiệm vụ, những ĐV vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước, những ĐV thiếu gương mẫu và uy tín trong nhân dân; những ĐV không tha thiết với Đảng, không chấp hành nghiêm các quy định Điều lệ Đảng, thường xuyên vắng sinh hoạt Đảng không có lý do chính đáng... Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng cần khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại ĐV để rà soát, sàng lọc đưa những ĐV không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết