10/05/2024 - 12:24

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ;

Xét Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ theo đúng quy định, kiến trúc đẹp, hiện đại, tạo điểm nhấn cho thành phố. Dự án đi vào hoạt động đảm bảo cho tổ chức, hoạt động và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Phạm vi đầu tư:

Xây dựng Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tại vị trí cũ, mở rộng thêm phần đất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố liền kề, khu đất xây dựng sau mở rộng: 5.514,9m2 (Khu đất trụ sở hiện hữu: 1.592,1m2, phần mở rộng ra thêm khoảng: 3.922,8m2).   

3. Quy mô đầu tư (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

4. Nhóm dự án: nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư dự án: dự kiến khoảng 196.763.006.147 đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi ba triệu, không trăm lẻ sáu nghìn, một trăm bốn mươi bảy đồng).

6. Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách thành phố.

7. Địa điểm thực hiện dự án: quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

8. Thời gian thực hiện chủ trương đầu tư: năm 2022 - 2026.

9. Tiến độ và dự kiến bố trí vốn: dự án dự kiến thực hiện qua hai kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030, cụ thể như sau:

a) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 168,681 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Vốn chuẩn bị đầu tư: 2,159 tỷ đồng đã được Hội đồng nhân dân giao chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2024.

- Vốn thực hiện dự án: 166,522 tỷ đồng đã được Hội đồng nhân dân giao chi tiết tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022.

b) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là 28,082 tỷ đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Điều 2.Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024.

CHỦ TỊCH

Đã ký

Phạm Văn Hiểu

Chia sẻ bài viết