08/11/2023 - 23:12

Nghị quyết
Về việc phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Nghị quyết

Về việc phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên,
tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2023 của thành phố Cần Thơ

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDÐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDÐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 1119-QÐ/TU ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về bổ sung biên chế chính quyền địa phương và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023;

Xét Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2023 của thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung 144 (một trăm bốn mươi bốn) người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2023 của thành phố Cần Thơ (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Ðiều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, thực hiện hiệu quả việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập được bổ sung; báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố kết quả thực hiện số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội quần chúng được Ðảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2023 của thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ðiều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 20 tháng 10 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

Ðã ký

Phạm Văn Hiểu

 

Chia sẻ bài viết