08/05/2024 - 21:10

Nghị quyết
Về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025;

Xét Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc trình Hội đồng nhân dân thành phố chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Ðiều 1. Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025, với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Nhập toàn bộ 04 phường thuộc quận Ninh Kiều, gồm: phường An Phú có diện tích tự nhiên là 0,50 km2, dân số 10.851 người; phường An Nghiệp có diện tích tự nhiên là 0,35 km2, dân số 7.635 người; phường An Cư có diện tích tự nhiên là 0,61 km2, dân số 23.313 người và phường Thới Bình có diện tích tự nhiên là 0,53 km2, dân số 14.565 người để thành lập đơn vị hành chính mới.

2. Tên đơn vị hành chính được thành lập sau sắp xếp là phường Thới Bình, có diện tích tự nhiên là 1,99 km2 và quy mô dân số là 56.364 người. Trụ sở hành chính của phường Thới Bình sau sắp xếp đặt tại trụ sở hành chính của phường Thới Bình.

3. Phường Thới Bình tiếp giáp với phường An Hòa, phường Cái Khế, phường Tân An và phường Xuân Khánh thuộc quận Ninh Kiều.

Ðiều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện hồ sơ đề án theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ðiều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024.

 

CHỦ TỊCH

Ðã ký

Phạm Văn Hiểu

 

Chia sẻ bài viết