08/05/2024 - 21:12

Nghị quyết
Thông qua Ðồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (Giai đoạn 1), thành phố Cần Thơ

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NÐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NÐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NÐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NÐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NÐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 1515/QÐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1255/QÐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (Giai đoạn 1), thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HÐND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua Ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (Giai đoạn 1), thành phố Cần Thơ;

Xét Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua Ðồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (Giai đoạn 1), thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra của Ban đô thị; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Thông qua Ðồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (Giai đoạn 1), thành phố Cần Thơ với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ðiều chỉnh khoản 6 Ðiều 1 Nghị quyết số 10/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch như sau:

Bảng cơ cấu sử dụng đất khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (Giai đoạn 1)

2. Điều chỉnh điểm d khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy hoạch tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan như sau:

“d) Các trục đường nội bộ khu công nghiệp được bố trí vỉa hè rộng (từ 5m đến 10m), xây dựng và phủ xanh vỉa hè vừa tạo không gian đi bộ, nghỉ ngơi thoáng mát cho người lao động trong khu công nghiệp, vừa tạo không gian bố trí đường ống hạ tầng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.”.

3. Các nội dung khác không điều chỉnh thì thực hiện theo Nghị quyết số 10/NQ-HÐND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Ðiều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Ðồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (Giai đoạn 1), thành phố Cần Thơ đảm bảo tiếp thu đầy đủ các nội dung góp ý tại Công văn số 1695/BXD-QHKT ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Bộ Xây dựng trước khi trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ðiều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024.

CHỦ TỊCH

Ðã ký

Phạm Văn Hiểu

 

Chia sẻ bài viết