08/11/2023 - 23:12

Nghị quyết
Ðiều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố...

Nghị quyết

Ðiều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023

 HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1506/QÐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2581/QÐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HÐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HÐND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023,

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HÐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Xét Tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Ðiều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 20/NQ-HÐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023), như sau:

- Ðiều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 (giảm chi đầu tư phát triển từ nguồn thu vượt sử dụng đất các năm trước): 243.040 triệu đồng

- Chi tiết tại các phụ lục đính kèm:

+ Phụ lục I: Ðiều chỉnh Phụ lục I của Nghị quyết số 20/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Phụ lục II: Ðiều chỉnh Phụ lục II của Nghị quyết số 20/NQ-HÐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

Ðiều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân thành phố, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan liên quan khác về tính pháp lý, tính chính xác của các số liệu được quy định tại Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ðiều 3. Hiệu lực thi hành

1. Các nội dung khác trong Nghị quyết số 45/NQ-HÐND ngày 09 tháng 12 năm 2022, Nghị quyết số 06/NQ-HÐND ngày 17 tháng 3 năm 2023, Nghị quyết số 20/NQ-HÐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố không điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 20 tháng 10 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

Ðã ký

Phạm Văn Hiểu

 

Chia sẻ bài viết