12/11/2017 - 15:35

Đồng chí Huỳnh Văn Năm, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Long Tuyền:

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên 

Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (NQTW4 khóa XII), ban hành rất đúng thời điểm, đáp ứng mong mỏi của đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đặc biệt, Trung ương đã chỉ ra cụ thể 27 biểu hiện suy thoái, giúp từng cán bộ, đảng viên tự soi rọi mình để nhận diện những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân để đề ra kế hoạch khắc phục, sửa chữa hiệu quả.  

Theo tôi, quá trình triển khai, thực hiện NQTW4 khóa XII cần gắn chặt, song hành với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từng cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả. Bộ phận Tuyên giáo, Tuyên huấn các cấp ủy Đảng tích cực, chủ động hơn công tác tham mưu, đề xuất các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát hợp, tổ chức thực hiện chu đáo. Từ đó, xác định những việc còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, sửa chữa; xây dựng các mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân cũng như phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm nắm bắt, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm công tác đấu tranh, tự phê bình và phê bình; kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái, tiêu cực. Qua đó giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm, vai trò gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; nhất là trách nhiệm tiền phong, nêu gương, “nói đi đôi với làm” của người đứng đầu. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nền nếp sinh hoạt chi bộ… góp phần tạo sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.  

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết