31/07/2022 - 17:41

Nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên 

Bài, ảnh: THANH THY

Giáo dục lý luận chính trị (LLCT) là một phần quan trọng trong công tác tư tưởng của Ðảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng. Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều vừa tổ chức kiểm tra nhận thức LLCT cho CB, ÐV trực thuộc Ðảng bộ quận. Ðây là hình thức giúp CB, ÐV củng cố kiến thức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập, làm theo chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

CB, ĐV làm bài kiểm tra nhận thức lý luận chính trị.

Theo đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Ðảng là việc làm mang tính quyết định nhằm đưa những chủ trương của Ðảng vào cuộc sống. Ðảng bộ quận luôn quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB, ÐV trong Ðảng bộ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp đối với công tác xây dựng Ðảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc kiểm tra nhận thức LLCT của CB, ÐV là hình thức nhận xét, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của CB, ÐV được thực hiện định kỳ của Quận ủy...

Ðể công tác kiểm tra đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, ban giám khảo, tổ giúp việc. Ðồng thời, xác định mục đích yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp đánh giá rõ ràng và triển khai đến cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong quận. Ðồng chí Võ Minh Tuấn, Bí thư Ðảng ủy phường Hưng Lợi, cho biết: "Nhận thức tầm quan trọng của việc kiểm tra nhận thức LLCT, Ðảng ủy phường chỉ đạo, nhắc nhở CB, ÐV tìm tài liệu, nghiên cứu và áp dụng giữa lý luận gắn với thực tiễn ở địa phương. Qua đó, giúp CB, ÐV củng cố kiến thức, nắm vững các văn bản chỉ đạo để áp dụng vào công việc đạt hiệu quả cao hơn".

Hình thức kiểm tra là mỗi CB chủ chốt của quận, phường và ÐV thuộc các chi bộ, đảng bộ trường THPT, THCS trên địa bàn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận sẽ kiểm tra theo hình thức tự luận trong thời gian 180 phút. Các ÐV còn lại của các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy sẽ kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút. Nội dung kiểm tra xoay quanh các nội dung về Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; chuyên đề năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022"…

Qua những lần kiểm tra nhận thức LLCT giúp CB, ÐV nhận thức sâu sắc và đề ra những giải pháp thiết thực, phù hợp góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận, quy định. Ðồng chí Ðinh Quyết Thắng, Bí thư Quận Ðoàn Ninh Kiều, chia sẻ: "Việc tổ chức kiểm tra nhận thức LLCT của CB, ÐV là việc làm thiết thực. Qua kiểm tra, giúp tôi củng cố kiến thức; đồng thời vận dụng, liên hệ thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Mỗi CB, ÐV nâng cao nhận thức LLCT, sẽ tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống".

Theo đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, qua kiểm tra nhận thức LLCT sẽ giúp Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá việc triển khai, thực hiện nghị quyết trong thời gian qua, mức độ hiểu biết của CB, ÐV về những chủ trương của Ðảng... Từ đó, Ban Thường vụ Quận ủy có thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức, quán triệt các nghị quyết của Ðảng, chính sách và pháp luật Nhà nước bằng những hình thức phù hợp, hiệu quả, thiết thực hơn.

Chia sẻ bài viết