16/11/2020 - 09:41

Nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ 

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND quận Ô Môn là chi bộ ghép từ 2 Văn phòng HĐND và UBND quận Ô Môn và Phòng Dân tộc quận. Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức (CC) trong Chi bộ có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động.

Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận Ô Môn hướng dẫn thủ tục hành chính cho dân.

Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận Ô Môn hướng dẫn thủ tục hành chính cho dân.

Chúng tôi có mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận Ô Môn đúng lúc có nhiều người dân đến giao dịch hành chính. Ông Nguyễn Văn Của, ở khu vực 3, phường Châu Văn Liêm, đang chờ giải quyết thủ tục điều chỉnh diện tích đất, cho biết: “Ở đây, vấn đề gì chưa hiểu, đều được CB, CC hướng dẫn tận tình. Sự hòa nhã, nhiệt tình của CB đã tạo sự gần gũi với dân. Bà con mạnh dạn trình bày nguyện vọng của mình để CB, CC hiểu và hướng dẫn để việc thực hiện thủ tục được nhanh hơn”.

Theo đồng chí Hồ Thanh Văn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Ô Môn, Chi bộ, lãnh đạo Văn phòng luôn quán triệt CB, CC thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ của cơ quan, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cá nhân đăng ký thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể. Chi ủy, lãnh đạo Văn phòng lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại ĐV, CC hằng năm. ĐV Huỳnh Văn Luận, CB phụ trách trả kết quả, cho biết: “Làm việc ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, tôi luôn tự nhắc bản thân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, hòa nhã, phục vụ tận tâm. Tôi cũng thường xuyên nghiên cứu các văn bản, chính sách mới để hướng dẫn tổ chức, cá nhân... “.

Trong công tác tham mưu tổng hợp, Văn phòng tham mưu UBND quận xây dựng và triển khai chương trình công tác năm; xây dựng lịch công tác hằng tuần cho Thường trực HĐND, UBND quận phù hợp theo chương trình công tác đã đề ra. Song song đó là thường xuyên đôn đốc các phòng, ban, UBND các phường xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của HĐND, UBND thành phố và quận. Thực hiện tốt công tác thông tin tổng hợp và chế độ báo cáo của Văn phòng. Qua đó, giúp Thường trực HĐND, UBND quận kịp thời nắm bắt thông tin để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn...

CB, CC Văn phòng chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp dân về khiếu nại, tố cáo; tổ chức cho Chủ tịch UBND và các ngành đối thoại với công dân để lắng nghe ý kiến khi công dân có yêu cầu hoặc làm cơ sở để xem xét trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Đồng chí Hồ Thanh Văn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Ô Môn, cho biết: “Thời gian tới, Chi bộ, lãnh đạo Văn phòng tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của CB, CC trong thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ nhân dân tốt hơn”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết