31/07/2022 - 08:06

Ðồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt:

Nâng cao sức “đề kháng” trước những quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động 

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng nhiều kênh thông tin, nhất là mạng xã hội để đưa thông tin sai lệch về tình hình ở Việt Nam. Chúng tuyên truyền nhằm làm cho một bộ phận cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và nhân dân nhận thức sai lệch các giá trị tốt đẹp, bản chất khoa học, cách mạng đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phủ nhận giá trị lịch sử và thành quả của cách mạng. Ðây là một trong những nguy cơ, thách thức mà cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể cần có giải pháp nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị để mỗi CB, ÐV và người dân có khả năng “miễn dịch” đối với các âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu.

Ðể làm được điều đó, theo tôi, chúng ta cần thường xuyên có kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng mục tiêu lý tưởng cách mạng, giúp CB, ÐV và nhân dân tiếp thu được bản chất khoa học, cách mạng, giá trị tốt đẹp, đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần củng cố quan điểm lập trường chính trị, giúp CB, ÐV, người dân không bị dao động trước những thông tin sai lệch, xấu, độc. Ðồng thời, cần làm tốt việc chuyển tải đến CB, ÐV và nhân dân những chủ trương chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu, cũng như khó khăn, thách thức trên con đường đi lên xây dựng CNXH ở nước ta. Qua đó, giúp cho CB, ÐV, nhân dân hiểu rõ giá trị lịch sử của thành tựu cách mạng cũng như các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đối nội, đối ngoại của Ðảng ta.

Bên cạnh đó, chúng ta phải thường xuyên cung cấp thông tin về những âm mưu, thủ đoạn tinh vi thâm độc của các thế lực phản động, thù địch nhằm chống phá Ðảng và Nhà nước ta; có những chủ trương, biện pháp đấu tranh để CB, ÐV và nhân dân nắm bắt, cảnh giác, tích cực chủ động phòng ngừa. Việc thông tin thực hiện bằng nhiều hình thức như trên báo, đài, cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh, hội họp… Bên cạnh đó, thường xuyên nắm bắt, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những tư tưởng sai trái, lệch lạc trong CB, ÐV và nhân dân. Ðây là vấn đề hết sức quan trọng, bởi nhận thức sai trái, mơ hồ, dao động về lập trường, tư tưởng sẽ là cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng.

Song song đó, chúng ta cần đẩy mạnh quản lý nhà nước lĩnh vực an ninh mạng. Cần có nhiều bài viết phản biện, đấu tranh với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời tăng cường tuyên truyền những thành tựu quê hương, đất nước, gương người tốt việc tốt để lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Thường xuyên nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, bức xúc của nhân dân để kẻ xấu không “có đất” lợi dụng khai thác và lôi kéo nhân dân.

ANH DŨNG (ghi)

Chia sẻ bài viết