07/07/2010 - 10:29

ĐỒNG CHÍ LƯ THÀNH ĐỒNG, BÍ THƯ QUẬN ỦY CÁI RĂNG:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Cái Răng trở thành quận đô thị, công nghiệp

 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ quận Cái Răng tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở... Trước thềm Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015, phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Lư Thành Đồng, Bí thư Quận ủy Cái Răng, về những thành tựu đạt được trong 5 năm qua và định hướng, mục tiêu phát triển của quận trong nhiệm kỳ tới.

* Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà quận Cái Răng đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005-2010?

- Nhiệm kỳ qua, Quận ủy Cái Răng đã vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Thành ủy vào thực tế địa phương, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, sát thực tế, từng thời điểm có tập trung thực hiện các khâu đột phá... từ đó tạo ra nguồn lực mới, động viên cán bộ, công chức, viên chức, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng địa phương có bước phát triển toàn diện. Trong 5 năm qua, quận đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 18,11%; từng bước hình thành cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao, giảm tỷ trọng khu vực I, tăng dần tỷ trọng khu vực II và khu vực III. Đến nay, tỷ trọng khu vực I chiếm 9,0%, khu vực II chiếm 50,92%, khu vực III chiếm 40,08%; thu nhập GDP bình quân đầu người hiện nay đạt 19 triệu đồng/người/năm, tăng gần 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Việc tập trung đổi mới cơ chế chính sách, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư đã tạo điều kiện để quận huy động và phát huy các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt hơn 18.973 tỉ đồng; trong đó, nguồn vốn của khu vực tư nhân và dân cư chiếm 71,43 %.

Trên địa bàn quận Cái Răng, Trung ương, thành phố và các doanh nghiệp đầu tư nhiều công trình, dự án có quy mô lớn như: khu công nghiệp, cảng, khu đô thị nam Cần Thơ, cầu Cần Thơ, các khu dân cư, tái định cư và các công trình phúc lợi xã hội... nhiều công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận. Ngoài ra, bằng nhiều nguồn vốn và huy động sức dân, từ năm 2005 đến năm 2010, quận đã đầu tư xây dựng cơ bản với tổng kinh phí gần 279,7 tỉ đồng; trong đó, kinh phí dành để nâng cấp sửa chữa, mở rộng, làm mới 214 km đường giao thông các loại, bắc mới và sửa chữa 69 cây cầu, với kinh phí hơn 163 tỉ đồng.

Mô hình trồng màu của nông dân phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Ảnh: THANH BẠCH. 

Cùng với phát triển kinh tế, quận tập trung đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận với dịch vụ y tế cho mọi người. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp, từng bước đi vào chiều sâu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, quận có 5/7 phường đạt chuẩn phường văn hóa, 63/63 khu vực đạt “khu vực văn hóa” và 16.996 gia đình văn hóa. Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 được quận thực hiện lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế xã hội mang lại hiệu quả tích cực. 5 năm qua, quận đã xây dựng và sửa chữa 128 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, giải quyết việc làm cho 24.283 lao động, xóa nghèo được 1.410 hộ, đạt 175,81% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội, trật tự kỷ cương - văn minh đô thị từng bước được củng cố và phát huy hiệu quả. Bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng từng bước được đào tạo, sắp xếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) cấp phường, các cơ quan nhà nước có tiến bộ. Tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 85% trở lên, đảng viên đủ tư cách đạt 90% trở lên. Công tác kết nạp đảng viên mới được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 849 đảng viên...

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ cũng còn một số khó khăn, lúng túng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; công tác quy hoạch, giải tỏa, đền bù và tái định cư của một số dự án chậm, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Tình hình trật tự, an toàn xã hội có lúc diễn biến khá phức tạp, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của quận...

* Như vậy, phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm nào cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-2015, thưa đồng chí?

- Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới mà Quận ủy sẽ trình ĐH xem xét, quyết định được đề ra trên cơ sở nghiên cứu kỹ các điều kiện thực tế của địa phương, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới và tham khảo ý kiến của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cụ thể: Năm 2010-2015, Đảng bộ quận Cái Răng phấn đấu xây dựng quận công nghiệp, đô thị, cảng, có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, là cửa ngõ giao thông đường bộ, cảng, đường sông, gắn với cải thiện chất lượng và bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng củng cố hệ thống chính trị không ngừng lớn mạnh.

Để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, Quận ủy nhận thấy cần phải không ngừng củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Vì thế, trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, giữ gìn đoàn kết trong Đảng bộ, đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị. Gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới phong cách chỉ đạo sát dân, sát cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, quận tập trung triển khai đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, từng bước trẻ hóa và chuẩn hóa cán bộ theo quy hoạch; tăng cường công tác kiểm tra và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao trình độ tổ chức và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Để công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, Quận ủy xác định sẽ tập trung 3 khâu đột phá, là: Huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát huy có hiệu quả nguồn lực của quận và tranh thủ các nguồn vốn của thành phố, các doanh nghiệp, nhà đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị hiện đại. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH của quận; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với người lao động trên địa bàn có dự án bị thu hồi để bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thực hiện quy chế “công khai, minh bạch, thông thoáng, công bằng”.

* Để lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, công tác lãnh đạo của BCH Đảng bộ quận Cái Răng cần có sự đổi mới như thế nào, thưa đồng chí?

- Nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cái Răng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí; mỗi thành viên BCH đều không ngừng nỗ lực bám sát địa bàn, lĩnh vực công tác, nắm bắt tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được phân công. Tuy nhiên, trong chỉ đạo, điều hành, từng lúc chưa thường xuyên kiểm tra đôn đốc cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ được giao, một số ít đồng chí còn nể nang trong đấu tranh xây dựng nội bộ... nên kết quả chưa như mong muốn.

Để khắc phục những hạn chế đó, mỗi thành viên BCH Đảng bộ quận cần nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tranh thủ mọi thời cơ, phát huy lợi thế, tính năng động, sáng tạo, tinh thần quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Đảng bộ và nhân dân quận, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Đồng thời, cần tập trung, kiên quyết hơn trong chỉ đạo thực hiện các khâu đột phá, các mục tiêu, chương trình trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, Quận ủy tập trung đổi mới công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết thống nhất nội bộ; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đối với tập thể và cá nhân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn chặt với giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trước hết các đồng chí trong BCH phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Cuộc vận động.

* Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Quận ủy!

H. THANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết