01/02/2020 - 18:32

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng 

Bài cuối: Xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị hạt nhân

Năm 2016, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 07-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ Chính trị yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và đạt hiệu quả cao hơn, xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng. Để thực hiện tốt mục tiêu này đòi hỏi các cấp ủy đảng thành phố phải nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa.

Nhìn thẳng sự thật

Bên cạnh những kết quả đạt được, từng cấp ủy đảng cũng thẳng thắn đánh giá trong nhiệm kỳ vẫn còn hạn chế. Đồng chí Châu Việt Tha, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, nhìn nhận một số hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020 của huyện, là: kinh tế nông nghiệp phát triển chưa bền vững, các khâu liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân ở một số diện tích cánh đồng lớn còn ít; hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp chưa cao. Huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị loại IV thị trấn Cờ Đỏ còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ cận nghèo còn ở mức cao so với tỷ lệ chung của thành phố. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu một vài tổ chức cơ sở đảng từng lúc chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trao Bằng khen cho các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm: tăng trưởng kinh tế còn thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch còn chậm. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với thu nhập bình quân của thành phố; thu ngân sách còn khiêm tốn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa ngang tầm; còn một số ít cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) thiếu tu dưỡng đạo đức, lối sống dẫn đến bị xử lý kỷ luật.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đánh giá: Tốc độ tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế thành phố chưa cao; thu ngân sách còn nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao. Môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn, việc thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách gặp nhiều khó khăn, chưa huy động được nhiều nguồn lực ngoài nhà nước, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của thành phố, đặc biệt là trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường. Một số dự án kéo dài, hoặc không có khả năng triển khai, nhưng chậm thu hồi, ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học chưa đáp ứng tốt cho công tác dạy và học; tình trạng quá tải ở một số bệnh viện chậm được khắc phục. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là công nhân và người dân vùng nông thôn và công nhân lao động các khu công nghiệp. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cao. Một bộ phận CB, ĐV chưa gương mẫu, không làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao, có biểu hiện suy thoái, vi phạm kỷ luật; một số nơi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa sâu sát, kịp thời. Tổ chức bộ máy đã được sắp xếp, kiện toàn một bước nhưng chưa thật sự tinh gọn; một số đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp, kiện toàn còn chậm.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng

Đi sâu phân tích nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ cho rằng có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng, vai trò quản lý điều hành của chính quyền một số nơi còn hạn chế. Từ đó, đã đề ra nhiều giải pháp quyết tâm khắc phục trong nhiệm kỳ mới để đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn.  

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Lai, nói: “Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao, ổn định, bền vững; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…”. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này, Huyện ủy đề ra nhiều giải pháp, trong đó giải pháp trọng tâm là củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đề cao trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng ĐV. Nâng cao chất lượng đội ngũ CB, công chức, viên chức, nhất là CB lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả...

Quận ủy Ô Môn đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định mục tiêu là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tận dụng tối đa mọi thời cơ để khai thác các tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng giá trị gia tăng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông gắn với chỉnh trang đô thị; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân... Quận ủy xác định nhiều giải pháp, trong đó giải pháp có tính then chốt là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ; xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần gũi với nhân dân. Kiên trì thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa XI, khóa XII nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ CB các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả…

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục phấn đấu xây dựng và phát triển TP Cần Thơ sớm trở thành đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại, có vai trò trung tâm động lực phát triển cho toàn vùng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của vùng ĐBSCL và cả nước… Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cho biết: Dự thảo báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu. Đồng thời, kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa XI, khóa XII và các quy định về nêu gương, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV.

Song song đó là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ CB các cấp của thành phố đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ ĐV; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Quản lý chặt chẽ ĐV, nâng cao chất lượng phát triển ĐV, thường xuyên rà soát và sàng lọc để đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát về tu dưỡng, rèn luyện của CB, ĐV và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử và công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tập trung cho cơ sở… 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết