19/09/2021 - 18:57

Nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

(CT) - UBND TP Cần Thơ đã ban hành Công văn số 3899/UBND-KGVX về việc tổ chức triển khai thực Quyết định số 1446/QÐ-TTG (ngày 30-8) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định nêu trên; đồng thời tham mưu UBND thành phố đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chương trình đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư hướng tới đào tạo các ngành nghề mới và các kỹ năng nghề mới cho ít nhất 20 ngành, nghề ở trình độ cao đẳng và trung cấp, ưu tiên cho các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ mới, công nghệ cao...  Số lượng người học được đào tạo ít nhất ở mỗi ngành, nghề/trình độ là 120 người; tổng số người học tham gia đào tạo thí điểm khoảng 4.800 người. Ðồng thời, đào tạo lại, nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với chuyển đổi việc làm cho người lao động bị tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư cho ít nhất 300.000 lượt người với thời gian đào tạo, bồi dưỡng dưới 1 năm. Song song đó, xác định ngành, nghề đào tạo, kỹ năng nghề và mô hình đào tạo mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nhằm thích ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

 MỸ THANH

 

Chia sẻ bài viết