14/07/2019 - 17:28

Đồng chí Lê Tiến Dũng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện Thới Lai:

Nâng cao hiệu quả “việc làm” theo gương Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), có ý nghĩa rất quan trọng công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn Đảng. Những năm qua, việc làm này đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến quan trọng về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, cách làm tốt, những gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sức lan tỏa sâu rộng và ảnh hưởng tích cực đến các mặt của đời sống xã hội.

Muốn việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần tự trau dồi nhận thức, củng cố kiến thức, nâng dần bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường; phát huy vai trò trách nhiệm, nêu gương; đồng thời, ra sức tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người cán bộ, đảng viên tốt, người công dân tốt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy đảng cần quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 bài bản, cụ thể; trong đó có chọn điểm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời củng cố, bổ sung thành viên bộ phận giúp việc, xây dựng quy chế hoạt động. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên giúp việc chịu trách nhiệm chỉ đạo các địa phương, đơn vị. Định kỳ tổ chức họp đánh giá quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo để kịp thời tháo gỡ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác tuyên truyền, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, triển khai đồng bộ, thường xuyên, đều khắp trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân. Từ đó giúp từng cá nhân, tập thể xây dựng chương trình, đăng ký việc “làm theo” cụ thể, sát hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Song song đó, định kỳ tổ chức đánh giá, sơ, tổng kết thực hiện Chỉ thị 05 theo từng giai đoạn; qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể làm tốt, cá nhân điển hình, tiêu biểu; đồng thời có biện pháp nhắc nhở, uốn nắn, xử lý nghiêm những đơn vị, địa phương còn lơ là, hạn chế, những trường hợp vi phạm…

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết