17/09/2017 - 17:27

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập Nghị quyết của Đảng

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (NQTW4) khóa XII nêu rõ tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Trong nguyên nhân chủ quan, Trung ương Đảng xác định trước hết là do bản thân các cán bộ, đảng viên thiếu tích cực trong học tập, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, kể cả học tập nghị quyết Đảng nên hoang mang, dao động, sa vào chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, ích kỷ, vụ lợi.

Kế đó, Trung ương Đảng nhận định rằng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả; nội dung và phương pháp truyền đạt và học tập chậm đổi mới…

Vừa qua, sau mỗi lần học tập nghị quyết Đảng, đặc biệt là học tập tại một số đảng bộ cơ sở, tôi nghe một số người hỏi: “Học nghị quyết kỳ này có gì mới”. Các đồng chí ấy trả lời không rõ ràng. Có thể các đồng chí ấy chưa nắm đầy đủ nội dung nghị quyết Đảng, nhất là vấn đề mới trong nghị quyết.

Người giảng dạy nghị quyết không thể chỉ nói đều đều theo tài liệu mà phải điểm ra được những vấn đề mới, nhất là quan điểm và biện pháp mới để giải quyết mọi diễn biến mới của tình hình. Cũng có thể trong nghị quyết Trung ương một số quan điểm, biện pháp được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, nhưng vẫn mới vì những quan điểm, biện pháp ấy vận dụng sát thực tiễn mới, với những nội dung cụ thể hơn, triệt để hơn.

Như NQTW4 khóa XII, vấn đề xây dựng Đảng như nghị quyết các nhiệm kỳ trước, nhưng vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra có nhiều vấn đề mới. Nghị quyết nhận diện cụ thể 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cái mới trong quan điểm, biện pháp lần này là tập trung lực lượng của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân; trong đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý mà trước hết là người đứng đầu các cấp, cùng thực hiện nghị quyết, với quyết tâm chính trị cao nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Về phía người học nghị quyết không chỉ nghiêm chỉnh lắng nghe và tiếp thu các nội dung đã được giảng giải mà phải suy nghĩ tìm được các vấn đề mới cụ thể hơn, nhất là những cái mới có thể vận dụng sát thực tiễn ở địa phương mình, ngành mình, đoàn thể mình.

Giảng dạy và học tập nghị quyết Đảng như thế thì chúng ta tin tưởng sẽ khắc phục được khuyết điểm mà NQTW4 khóa XII đã nêu ra. Kết quả cuối cùng là chúng ta góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.l

Huỳnh Thương, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Cần Thơ

Chia sẻ bài viết