26/10/2010 - 08:57

Góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng

Năm quan điểm nêu trong Dự thảo Chiến lược là đúng, phù hợp

Góp ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Trần Xuân Giá, Bí thư, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu khẳng định: Năm quan điểm phát triển nêu trong Dự thảo “Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020” là đúng, phù hợp. Tuy nhiên, ông đề nghị bổ sung, chỉnh, sửa thêm một số khía cạnh trong một vài quan điểm.

Cụ thể, Quan điểm phát triển bền vững (tr. 24), trong Chiến lược mới chỉ trình bày 3 yếu tố quyết định sự phát triển bền vững. Đó là kinh tế, xã hội và môi trường. Theo ông Trần Xuân Giá, cần nêu thêm 3 yếu tố nữa gồm văn hóa, phát huy dân chủ, phát triển con người. Về Quan điểm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất (tr.26), đề nghị nhấn mạnh thêm yêu cầu thu hẹp khoảng cách, dần dần đuổi kịp trình độ phát triển kinh tế và công nghệ so với các nước trong khu vực nhằm cổ vũ và phát huy tinh thần dân tộc trong hội nhập và đua tranh quốc tế.

Đặc biệt, tại nhóm các quan điểm phát triển, Chiến lược lần này không còn ghi quan điểm “kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”, nhưng vẫn còn giữ nội dung “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” (tr.26). Kiến nghị bỏ ý này vì không phù hợp với thực tế cuộc sống. Giải thích lý do, ông Trần Xuân Giá cho rằng, hơn 20 năm qua, Đảng ta mong muốn và làm nhiều việc để kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nhưng thực tiễn không diễn ra như vậy. Kinh tế nhà nước không “đi đầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; nêu gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế-xã hội và chấp hành pháp luật” như Nghị quyết Đại hội hội IX đã yêu cầu. Hơn nữa, nếu vẫn giữ ý này trong văn kiện Đại hội thì mặc nhiên Đảng ta thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, trong khi chúng ta cố chứng minh điều ngược lại. Hơn nữa, việc tiếp tục ghi vào Cương lĩnh quan điểm “kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân” nhưng không còn nhắc đến trong Chiến lược và Báo cáo chính trị thì sẽ gây khó khăn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Vì vậy, đề nghị, nếu thấy không còn phù hợp thì không ghi các nội dung trên vào Cương lĩnh nữa.

Liên quan đến mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược, ông Trần Xuân Giá kiến nghị, mục tiêu tổng quát đặt ra đến năm 2010 nên chọn mục tiêu “trở thành nước có trình độ phát triển trung bình trên thế giới” thay cho “trở thành nước công nghiệp” vì hiện nay thế giới thường dùng khái niệm nước phát triển, ít nói tới khái niệm nước công nghiệp hoặc nước công nghiệp mới như cuối thế kỷ trước. Về các mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, ở tầm chiến lược, các mục tiêu chỉ cần nêu định hướng, định tính, hạn chế nêu định lượng mà để việc này cho các kế hoạch 5 năm.

Nội dung về định hướng phát triển được nêu nhiều nhất trong phần của Chiến lược. Tuy nhiên, chỉ mới nêu lên tầm quan trọng nhưng ít đề cập đến giải pháp làm như thế nào để đạt mong muốn đã nêu. Do vậy, phần này cần phải trả lời cho các câu hỏi: Làm thế nào để nâng cao giá trị gia tăng, giá trị nội địa, tăng sức cạnh tranh của sản xuất công nghiệp, giảm mạnh việc xuất khẩu tài nguyên và sản phẩm thô? Làm thế nào xây dựng quan hệ liên kết bền vững giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở khoa học qua các khâu chế biến, dự trữ, tiêu thụ nông sản, giảm việc xuất khẩu sản phẩm thô, đủ sức ứng phó với những biến động bất lợi của thị trường và giá cả? Làm thế nào để ngăn chặn cho được tệ phá rừng? Làm thế nào để thật sự cải cách, nâng cao được chất lượng giáo dục, đào tạo? Làm thế nào gắn kết được đào tạo, nghiên cứu khoa học-công nghệ và sản xuất kinh doanh...?

Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi Chiến lược, ông Trần Xuân Giá đề nghị cần nói đậm nét về vai trò và trách nhiệm của Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân. Trong Chiến lược, phần tư pháp, đề nghị bổ sung vấn đề kiện toàn không chỉ về tổ chức, con người mà cần mở rộng thẩm quyền và phạm vi xét xử của tòa án hành chính với mục đích giảm sự bức xúc dẫn tới tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp. Về kiện toàn hệ thống chính quyền các cấp, đề nghị bổ sung vấn đề cải cách chế độ tiền lương, bảo đảm cho công chức sống được bằng lương. Đó là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, chống tham nhũng, quan liêu.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết