22/04/2010 - 08:52

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 140 năm ngày sinh V.I. Lê-nin

Sáng 21-4, Lễ mít tinh kỷ niệm 140 năm ngày sinh V.I. Lê - nin (22/4/1870- 22/4/2010) đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam... đã dự Lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Tấn Sang đã ôn lại cuộc đời hoạt động các mạng của V.I. Lê-nin, khẳng định những giá trị trường tồn trong tư tưởng và sự nghiệp của Người, cũng như vai trò, ý nghĩa của những tư tưởng đó đối với phong trào cách mạng thế giới, cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đối với công cuộc đổi mới của nước ta.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: DOÃN TẤN (TTXVN) 

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Lê - nin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất; lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện CNTB chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và xây dựng CNXH hiện thực; người sáng lập nhà nước Xô viết - nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lê - nin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản của Lê - nin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng. Dưới ngọn cờ của Lê - nin, Liên bang cộng hòa XHCN Xô viết và hệ thống XHCN thế giới được hình thành; chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt; các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã... Tên tuổi vĩ đại của Lê - nin đã gắn liền với những cải biến cách mạng vĩ đại nhất trong xã hội loài người từ đầu thế kỷ XX đến nay.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Lê - nin đã mở ra những chân trời mới, soi đường, chỉ lối cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Lê - nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Lê - nin, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đất nước ta kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Lê - nin trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng như hướng tới kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước. Chúng ta nguyện kiên định chủ nghĩa Mác - Lê - nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục con đường độc lập dân tộc và CNXH; tăng cường tổng kết thực tiễn đổi mới góp phần bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vận dụng, phát triển sáng tạo những tư tưởng của Lê - nin tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Đồng chí Trương Tấn Sang cho rằng, để thiết thực kỷ niệm ngày sinh Lê - nin, mỗi các bộ, đảng viên phải không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện bản thân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê - nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội X của Đảng cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết