04/04/2014 - 22:21

Lãnh đạo một số sở, ngành giải trình nhiều vấn đề bức xúc cử tri quan tâm

Trước khi tiến hành giám sát, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu 10 cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện 39 nội dung kiến nghị của cử tri, của Thường trực HĐND và "lời hứa" của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước thành phố. Thường trực HĐND thành phố nhận định: Hầu hết các kiến nghị của cử tri, của Thường trực HĐND thành phố và "lời hứa" của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước đều được UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành thực hiện. Tuy nhiên, mới có 7,69% nội dung đựơc giải quyết xong, 5,13% nội dung được thực hiện, bước đầu có nhiều chuyển biến khá rõ nét, 87,18% nội dung đang được giải quyết, giải quyết được một phần và phần còn lại đang tiếp tục giải quyết; trong số này, có một số nội dung các cơ quan chức năng thực hiện chưa hết trách nhiệm, hay chưa phối hợp để cùng giải quyết…

Chia sẻ bài viết