30/10/2017 - 09:25

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thu, Bí thư chi bộ 5a, Đảng bộ Bộ phận khu vực 7, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều:

Không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống 

Qua nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (NQTW4), tôi nhận thấy Trung ương đã đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Tuy nhiên, các cấp ủy Đảng cần triển khai, vận dụng nhiều giải pháp đồng bộ, sát hợp với tình hình thực tiễn của tổ chức, cơ quan, đơn vị để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.

Để người dân tin Đảng, tin vào cán bộ, đảng viên thì trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình; nghiêm túc thực hiện những gì đã đăng ký, cam kết. Nói đi đôi với làm thông qua những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực với quyết tâm cao; phải là tấm gương để người dân học tập, làm theo. Theo tôi, câu “Thắng thiên binh vạn mã không bằng thắng lấy chính mình” đến nay vẫn còn giá trị. Muốn thực hiện được điều ấy, mỗi cá nhân, nhất là cán bộ, đảng viên giữ vị trí then chốt trong các cơ quan, tổ chức, địa phương phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; thật sự tiên phong gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân.

Các cấp ủy Đảng cũng cần coi trọng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, có chế tài hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn. Những cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra phải thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được giao để ngăn ngừa vi phạm. Song song đó, là tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc góp ý  xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia giám sát và phản biện xã hội để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết