24/09/2020 - 05:47

Khí thế mới, động lực mới!

Hôm nay, 24-9-2020, chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện quan trọng của thành phố, với bao niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố vào một giai đoạn phát triển mới.

 Để tiến hành Đại hội hôm nay, suốt nhiều tháng qua, Thành ủy đã tích cực thực hiện các bước chuẩn bị, theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xác định đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp của thành phố với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Nhờ đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thành phố, là tiền đề quan trọng cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc hôm nay.

Trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân thành phố đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đề ra.

Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá (GRDP tăng bình quân 7,53% trong 5 năm qua); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng chủ đạo dịch vụ và công nghiệp; các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển, chất lượng được nâng lên, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL về công nghiệp và dịch vụ. Môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện cùng với cải cách thủ tục hành chính đã thúc đẩy các khu vực kinh tế phát triển đa dạng, thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển. Công tác quy hoạch và phát triển đô thị chú trọng yếu tố văn minh, hiện đại với điểm nhấn về cảnh quan và kiến trúc “sáng - xanh - sạch - đẹp”, hướng tới đô thị thông minh; kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông không ngừng được cải thiện, kết nối mạng lưới đô thị vùng. Kết hợp hài hòa giữa phát triển đô thị và nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Liên kết hợp tác phát triển giữa TP Cần Thơ với các địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác đối ngoại và quá trình hội nhập quốc tế được mở rộng. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; một số lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng. Chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo luôn được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu có nhiều tiến bộ, đạt được những kết quả nhất định. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh - trọng tâm là thực hiện các nhóm giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp; xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ sớm trở thành trung tâm động lực vùng ĐBSCL”, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã được chuẩn bị công phu, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố đóng góp ý kiến. Tại Đại hội, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện, nhất là tìm ra những giải pháp, những đột phá cho bước phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là món quà quý dành cho thành phố, là nền tảng, định hướng quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ thành công tốt đẹp, tạo ra khí thế mới, động lực mới, bước phát triển mới cho thành phố!

CẦN THƠ

Chia sẻ bài viết