16/09/2019 - 21:07

Kết quả thực hiện Đề án thí điểm mô hình hợp tác xã kiểu mới

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thông tin về kết quả thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Tình hình thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg, ngày 21-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 445/QĐ-TTg) tại TP Cần Thơ như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND để tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố. Theo nội dung kế hoạch, giai đoạn 2017-2020, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp tập trung thực hiện mục tiêu “Xây dựng một số HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả gắn sản xuất với tiêu thụ trong chuỗi giá trị nông sản, tăng cường sức mạnh tập thể của các thành viên, từ đó cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao tinh thần hợp tác của cộng đồng lớn thành viên nông dân và dân cư địa phương và có khả năng nhân rộng trên 3 lĩnh vực: lúa gạo, trái cây, thủy sản”.

Để thực hiện mục tiêu trên, ngành nông nghiệp đã phối hợp với ban, ngành, địa phương lựa chọn 15 HTX nông nghiệp để thực hiện kế hoạch. Đồng thời, vận dụng nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án… của ngành hỗ trợ  các HTX đào tạo tập huấn nâng cao năng lực quản lý điều hành HTX, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng một số mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP…

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, ngành nông nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch 103/KH-UBND, các nội dung chính gồm:

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất cho thành phố xem xét vận dụng các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX theo Thông tư số 340/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính để trình HĐND thành phố xem xét.

- Tăng cường các giải pháp huy động vốn cho sản xuất kinh doanh của các HTX nông nghiệp trên cơ sở các chính sách hỗ trợ của Chính phủ…

- Hỗ trợ các HTX nông nghiệp điểm phát triển, mở rộng liên kết sản xuất và đẩy mạnh mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh...

 Năm 2019, UBND thành phố đã bố trí nguồn kinh phí 2,4 tỉ đồng để thực hiện các nội dung trong Kế hoạch 103/KH-UBND, ngành nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết để gửi Sở Tài chính xem xét trình UBND thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện.

Chia sẻ bài viết