01/04/2012 - 16:37

ĐỒNG CHÍ TRẦN NGỌC CHÂU, THÀNH ỦY VIÊN, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY:

Học tập và làm theo gương Bác để tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị

 

Từ ngày 12 đến 22-3-2012, Đoàn cán bộ Bộ phận giúp việc của Thành ủy Cần Thơ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đến kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 03 và Kế hoạch 09) tại 5 đơn vị gồm: huyện Vĩnh Thạnh, huyện Phong Điền, quận Ô Môn, quận Cái Răng và Đảng ủy Công an TP Cần Thơ. Phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Trần Ngọc Châu, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Bộ phận giúp việc, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát xung quanh vấn đề này.

* Thưa đồng chí, xin đồng chí đánh giá khái quát một số kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 03 và Kế hoạch 09 của 5 đơn vị được kiểm tra, giám sát?

- Qua kiểm tra, giám sát tại 5 đơn vị, đoàn nhận thấy ngay sau khi có sự chỉ đạo của Thành ủy, cấp ủy các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 và Kế hoạch số 09 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời tổ chức triển khai quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy đảng các đơn vị cũng đã chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể cùng cấp triển khai quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 03 và Kế hoạch 09 trong đoàn viên, hội viên thông qua các buổi sinh hoạt của đoàn, hội; chỉ đạo đài truyền thanh xây dựng các chuyên mục để tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tất cả các đơn vị đều thành lập Bộ phận giúp việc cấp ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời ban hành quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác và phân công từng thành viên phụ trách các đối tượng, địa bàn. Bộ phận giúp việc cấp quận, huyện có từ 10-15 đồng chí là đại diện lãnh đạo một số ban, ngành ở địa phương, đơn vị, chịu trách nhiệm triển khai tại lĩnh vực, ngành, cơ quan, đơn vị mình; cấp xã, phường, thị trấn và tương đương cũng thành lập Bộ phận giúp việc do đồng chí bí thư đảng ủy (chi bộ) trực tiếp chịu trách nhiệm. Có nơi không thành lập bộ phận giúp việc cũng phân công cán bộ chuyên trách, tham mưu cho cấp ủy trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03 tại địa phương, đơn vị mình.

Đối với việc triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chí công vô tư; làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, cấp ủy đảng các đơn vị đều xây dựng kế hoạch, chỉ đạo đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Hình thức triển khai chủ yếu là đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong nội dung sinh hoạt của chi bộ. Hiện các đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo triển khai chuyên đề này cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở kế hoạch, chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng đảng viên đã đăng ký thực hiện làm theo các chuẩn mực đạo đức của Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc đăng ký này được chi bộ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện. Tùy tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị, các chi, đảng bộ còn chọn từ 1 đến 2 nội dung của chuyên đề đưa ra phân tích để mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ, đối chiếu với bản thân. Riêng ở Phong Điền, Bộ phận giúp việc của Huyện ủy còn xây dựng mẫu đăng ký học tập cụ thể cho từng chi bộ, cá nhân, từ đó, góp phần định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên trong việc đăng ký học tập và làm theo Bác.

Tóm lại, qua triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và Kế hoạch 09 của Thành ủy cấp ủy các đơn vị được kiểm tra, giám sát đều nhận thức sâu sắc việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị mình thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị đã triển khai thực hiện khá đồng bộ, sâu rộng, toàn diện trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo thành việc làm tự giác, thường xuyên, liên tục, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Hệ thống Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp từ quận, huyện đến cơ sở bước đầu thể hiện được vai trò tham mưu trong triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 và Kế hoạch 09.

Đoàn cán bộ Bộ phận giúp việc của Thành ủy Cần Thơ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm việc với Bộ phận giúp việc của Quận ủy Cái Răng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Ảnh: ANH DŨNG
 

* Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và Kế hoạch 09 của 5 đơn vị được kiểm tra, giám sát còn những hạn chế gì, thưa đồng chí?

- Nhìn chung, công tác triển khai, quán triệt Chỉ thị 03, Kế hoạch 09, nhất là chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chí công vô tư; làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” của các đơn vị còn chậm. Một số cấp ủy chưa thật sự chủ động trong việc tổ chức triển khai, có tư tưởng còn đợi chỉ đạo của cấp trên; hình thức tổ chức triển khai ở một số đơn vị chưa đổi mới; một vài nơi, tổ chức bộ máy Bộ phận giúp việc của cấp ủy chưa thật sự phù hợp, dẫn đến tình trạng làm việc kém hiệu quả.

Việc xây dựng chương trình hành động, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đề ra phương hướng phấn đấu của cá nhân còn mang tính hình thức, còn nhầm lẫn giữa việc học tập các chuẩn mực đạo đức của Bác với nội dung chuyên đề. Việc lựa chọn một số vấn đề “nổi cộm” cấp bách để chi, đảng bộ tập trung giải quyết còn hạn chế; việc xây dựng chuẩn mực đạo đức riêng của từng cơ quan, đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, thậm chí có nơi chưa xây dựng. Công tác tuyên truyền ra dân còn nhiều hạn chế; quá trình triển khai trong trường học và trong thế hệ trẻ (đoàn viên, thanh niên) còn nhiều lúng túng.

* Trên cơ sở những kết quả và hạn chế ghi nhận qua đợt kiểm tra, giám sát, Bộ phận giúp việc của Thành ủy sẽ tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm gì, nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 03 và Kế hoạch 09 trong thời gian tới?

-Trước hết, Bộ phận giúp việc của Thành ủy sẽ tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03 và Kế hoạch số 09 cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; xây dựng phương hướng của địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện 8 nhóm công việc cụ thể được xác định trong Chỉ thị số 03 và Kế hoạch số 09. Tiếp tục triển khai tuyên truyền, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể (nhất là trong đoàn viên thanh niên) và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kết hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; gắn với triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng chi bộ, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo Ban Thường vụ cấp ủy và đồng chí Bí thư của các cấp ủy đảng lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng và đạo đức để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm trong một thời gian nhất định - coi đây là công việc trọng tâm, là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá kết quả của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Bộ phận giúp việc của Thành ủy tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo, chủ động, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mạnh dạn phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Kiện toàn Bộ phận Giúp việc cấp ủy các cấp, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả tham mưu của Bộ phận giúp việc các cấp về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết