28/05/2021 - 08:16

Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Hoạt động giám sát, khảo sát:

- Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội luôn xác định giám sát, khảo sát là kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị trong thực thi các chính sách và pháp luật, thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố. Do đó, trong hoạt động giám sát, khảo sát, Ban Văn hóa - Xã hội luôn phối hợp chặt chẽ với thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố và các sở, ngành liên quan cùng tham gia đoàn giám sát của Ban để làm rõ các vấn đề vướng mắc của địa phương, kịp thời đề xuất hướng xử lý.

- Chương trình hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội được xây dựng ngay từ đầu năm, cụ thể hóa bằng kế hoạch giám sát hằng quý. Nội dung giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, thông qua nhiều kênh thông tin, như: phản ánh của cử tri, dư luận xã hội, qua các phương tiện thông tin đại chúng... Hình thức giám sát, khảo sát phong phú, có thể giám sát, khảo sát trực tiếp hoặc giám sát qua văn bản làm cơ sở để đánh giá quá trình thực hiện.

- Để tránh sự trùng lắp về nội dung, đối tượng giám sát và khảo sát, Ban Văn hóa - Xã hội chủ động theo dõi chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, thường trực HĐND và các ban của HĐND thành phố. Nhìn chung, hoạt động giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

- Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức thực hiện 28 đợt giám sát, khảo sát, làm việc với 254 lượt cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát là các sở, ngành, UBND các quận, huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đóng góp tích cực đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Số lượng, chất lượng, hiệu quả của các đợt giám sát ngày càng được nâng lên; các đề xuất, kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội đã giúp các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết