13/06/2021 - 17:23

Hoạt động của Ban Pháp chế HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

TTH - Qua thực tiễn hoạt động cho thấy, khi trưởng ban và phó trưởng ban của HÐND là đại biểu hoạt động chuyên trách, sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi trong hoạt động, như: có nhiều thời gian để tham gia hoạt động của cơ quan dân cử; tham gia đóng góp ý kiến kịp thời đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của thường trực và các ban của HÐND; việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của ban kịp thời, thông suốt và bảo đảm tính chuyên môn cao.

(Tiếp theo kỳ trước)

Một số bài học kinh nghiệm

Qua thực tiễn hoạt động cho thấy, khi trưởng ban và phó trưởng ban của HÐND là đại biểu hoạt động chuyên trách, sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi trong hoạt động, như: có nhiều thời gian để tham gia hoạt động của cơ quan dân cử; tham gia đóng góp ý kiến kịp thời đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của thường trực và các ban của HÐND; việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của ban kịp thời, thông suốt và bảo đảm tính chuyên môn cao.

Hiệu quả hoạt động của các ban HÐND mang tính tập thể nên phải tăng cường phát huy thành viên của ban hoạt động kiêm nhiệm đang công tác tại các lĩnh vực có tính đặc thù, như: nội chính, quốc phòng, an ninh, điều tra, truy tố,... trong quá trình thực hiện công tác giám sát, thẩm tra.

Chú trọng công tác bố trí công chức tham mưu, giúp việc cho ban; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tham mưu, giúp việc, tăng cường điều kiện về kinh phí, phương tiện bảo đảm hoạt động theo quy định.

Chia sẻ bài viết