01/07/2016 - 09:34

ÔNG TRẦN QUỐC TRUNG, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY:

HĐND, UBND THÀNH PHỐ CẦN NHANH CHÓNG ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC, SẮP XẾP HỢP LÝ CÁN BỘ ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(...) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 hoạt động trong bối cảnh thành phố có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen nhau. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi đề nghị các cơ quan trong bộ máy HĐND, UBND nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp hợp lý cán bộ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương; tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao vai trò, hiệu lực chỉ đạo quản lý, điều hành của UBND thành phố trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố; tạo môi trường thuận lợi để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng nguồn nhân lực bảo đảm tính phát triển bền vững; thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể các cấp trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra...

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: H. VÂN

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm các Ban của HĐND thành phố trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố. Để hoạt động HĐND thành phố có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, các Ban của HĐND thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố sắp tới; thực hiện tốt chương trình hoạt động giám sát trong 6 tháng cuối năm 2016 và những năm tiếp theo đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố cần ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật; thực hiện tốt chương trình hành động đã trình bày trước cử tri khi ứng cử; thường xuyên học tập, rèn luyện và liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; động viên nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của HĐND thành phố,…

Tôi tin tưởng rằng HĐND thành phố khóa IX sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu HĐND khóa trước, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII.

QT (ghi)

Chia sẻ bài viết