17/12/2011 - 08:35

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là lợi ích cao nhất

Sáng 16-12, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2011 đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư BCHTW Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương đã phát biểu, nêu bật kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2012.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào những thành công chung của cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Phân tích sâu sắc diễn biến, tình hình trong nước và thế giới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho cách mạng nước ta trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải quán triệt sâu sắc và thực hiện với quyết tâm cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2011 - 2015) và năm 2012. Quân đội phải đi sâu quán triệt đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chấp hành nghiêm các nhiệm vụ cụ thể, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo đúng nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là lợi ích cao nhất.

Trong thời gian tới, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận; phát huy tinh thần dân tộc, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước của mọi người Việt Nam, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, quốc phòng, an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung để tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân liên hoàn, vững chắc, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao cần tiếp tục được chú trọng; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Trong huấn luyện, đào tạo, phải nắm vững phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, huấn luyện toàn diện và chuyên sâu, coi trọng huấn luyện, rèn luyện cán bộ cả về bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội; tập trung giáo dục, rèn luyện, quản lý, nâng cao trình độ chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước...

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết