27/03/2011 - 09:59

TIẾN TỚI BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016

Giới thiệu một số điều, khoản của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

KẾT QUẢ BẦU CỬ Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ

Điều 60

1. Ban bầu cử kiểm tra các biên bản kiểm phiếu của các Tổ bầu cử và lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử của mình. Biên bản xác định kết quả bầu cử phải ghi rõ:

a) Số đại biểu HĐND được ấn định cho đơn vị bầu cử;

b) Số người ứng cử;

c) Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử;

d) Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri;

đ) Số phiếu phát ra;

e) Số phiếu thu vào;

g) Số phiếu hợp lệ;

h) Số phiếu không hợp lệ;

i) Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;

k) Danh sách những người trúng cử;

l) Những khiếu nại do Tổ bầu cử đã giải quyết; những khiếu nại do Ban bầu cử giải quyết; những khiếu nại chuyển đến Ủy ban bầu cử giải quyết.

2. Biên bản xác định kết quả bầu cử được lập thành bốn bản, có chữ ký của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Thư ký Ban bầu cử để gửi đến Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp.

Điều 61

Những người ứng cử được quá nửa số phiếu hợp lệ và được nhiều phiếu hơn thì trúng cử. Trong trường hợp có nhiều người được số phiếu bằng nhau thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết