12/07/2013 - 21:48

Phiên họp thứ 19, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

Gắn hoạt động của Quốc hội với việc thu thập, phản ánh nguyện vọng của nhân dân

Tiếp tục Chương trình phiên họp, sáng 12-7, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10 về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân và Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Nội dung làm việc đầu tiên của sáng 12-7, các đại biểu cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10 về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân và Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Qua thảo luận nhiều ý kiến nhất trí sự cần thiết ban hành Nghị quyết này để thay thế Nghị quyết số 228/NQ-UBTVQH10 ngày 27-10-1999 và Nghị quyết số 694/NQ-UBTVQH12 ngày 15-10-2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải tập trung khắc phục những bất cập; tạo thuận lợi cho người dân, nâng cao trách nhiệm và phát huy tính chủ động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong mọi hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, nghiên cứu, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và giám sát việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nâng cao hơn nữa trách nhiệm, vai trò của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan trong giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bàn về phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhất trí với quy định như dự thảo. Theo Phó Chủ tịch, việc bổ sung quy định trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội trong việc tổ chức tiếp công dân, tăng cường công tác tiếp công dân của đại biểu Quốc hội phù hợp với yêu cầu hiện nay, gắn hoạt động của Quốc hội với việc thu thập, phản ánh nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận sâu, cân nhắc về thời điểm ban hành Nghị quyết. Có ý kiến cho rằng việc ban hành Nghị quyết này liên quan chặt chẽ đến Hiến pháp và các dự án luật sẽ được sửa đổi hoặc ban hành trong thời gian tới như: Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) (dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8), Luật hoạt động giám sát (dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8), Luật tiếp công dân (dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7). Theo đó, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan của Quốc hội sẽ có nhiều bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế; trách nhiệm và quy định cụ thể về tiếp công dân… sẽ được cụ thể hóa trong Luật tiếp công dân... trên cơ sở đó, dự thảo Nghị quyết sẽ có những quy định phù hợp, vì vậy, nên lùi lại việc ban hành Nghị quyết sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp và các đạo luật nêu trên. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, ban hành sớm Nghị quyết để khắc phục những bất cập hiện nay trong việc thực hiện Nghị quyết số 228 và 694, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thảo luận về vấn đề sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trong dự thảo Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Ủy ban quốc phòng, an ninh nêu rõ: Theo Pháp lệnh hiện hành việc sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp do doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được Chính phủ giao nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; trên thực tế Chính phủ đang triển khai thực hiện quy định này theo nguyên tắc độc quyền nhà nước về sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp tại Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23-4-2009 và Nghị định 25/2012/NĐ-CP ngày 5-4-2012. Tuy nhiên, nếu chỉ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước mới được sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp thì sẽ hạn chế số doanh nghiệp Nhà nước khác tham gia sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này, trong khi đang thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước. Vì vậy, Thường trực Ủy ban quốc phòng an ninh và Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội theo hướng bỏ quy định doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại điểm a, khoản 3 và điểm a, khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh hiện hành theo kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Đối với tiền chất thuốc nổ, Thường trực Ủy ban và Ban soạn thảo thống nhất đánh giá trong tình hình hiện nay, để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội có liên quan đến tiền chất thuốc nổ thì việc quy định quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh các loại hóa chất này trong Pháp lệnh là cần thiết. Tuy nhiên, tiền chất thuốc nổ là hóa chất lưỡng dụng phục vụ cho một số ngành sản xuất kinh tế, do đó, quy định các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ trong tình hình hiện nay là phù hợp.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Chia sẻ bài viết