06/03/2012 - 22:31

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố:

Gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng bằng nhiều hình thức, với nội dung phong phú, thiết thực. Lãnh đạo thành phố cũng vừa phát động các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2012 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dịp này, phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) thành phố, xoay quanh nội dung trên.

* Thưa đồng chí, phong trào thi đua yêu nước nói chung, công tác TĐ-KT của thành phố nói riêng trong năm qua đạt được những kết quả nổi bật gì so với mục tiêu đề ra?

- Năm 2011, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp và khó lường; lạm phát tăng cao, khủng hoảng nợ công ở châu Âu cùng với diễn biến bất ổn về chính trị ở một số quốc gia, khu vực. Những vấn đề trên đã ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến nền kinh tế nước ta, cùng với ảnh hưởng của thiên tai bất thường, dịch bệnh đã gây ra nhiều khó khăn cho việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH). Tuy nhiên, năm 2011 cũng là năm đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác TĐ-KT. Trước hết, công tác TĐ-KT được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo thường xuyên; được xem như một động lực cơ bản, một giải pháp quan trọng để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH. Yếu tố “thi đua” cũng đã từng bước đi vào nhận thức của mỗi cá nhân, tập thể và thể hiện bằng những hành động cụ thể. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, nở rộ và được đổi mới cả về quy mô, chất lượng và hình thức, nổi bật là các phong trào: thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015); tích cực tham gia thực hiện tốt Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp; thi đua hưởng ứng Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ...

Tại TP Cần Thơ, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước được Đảng và Nhà nước phát động, năm 2011 thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động thi đua đa dạng về hình thức, như: thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt và đột xuất, bám sát nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết HĐND thành phố đề ra. Trong đó, nhiều phong trào thi đua đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ướng như: phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua thực hiện Chủ đề “Năm Trật tự kỷ cương đô thị”; phong trào thi đua thực hiện vượt kế hoạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn; phong trào thi đua “Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước sớm nhất”... Nhiều phong trào tiếp tục phát triển sâu rộng, như: phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân viên chức lao động; phong trào thi đua “Nông dân sản xuất giỏi”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”... Tất cả các phong trào đều được các cấp, các ngành xây dựng thành các chương trình hành động, gắn với khẩu hiệu thi đua thiết thực, cụ thể.

Ngoài ra, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác TĐ-KT ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu, dần khắc phục tình trạng thi đua mang tính bề nổi, hình thức. Chất lượng khen thưởng ở các cấp, các ngành được nâng lên, công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động sản xuất ngày càng được coi trọng.

* Các cấp, các ngành triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đã mang lại hiệu quả như thế nào, thưa đồng chí?

Nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương phát động sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao. Trong ảnh: Cán bộ, hội viên phụ nữ ấp Trường Thạnh A (xã Trường Thành, huyện Thới Lai) tích cực tham gia phong trào “Nuôi heo đất”. Ảnh: P. LAM

- Nhìn chung, năm 2011, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Hầu hết các cấp ủy Đảng đều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực; đưa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào chương trình sinh hoạt định kỳ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, khá đồng bộ, sâu rộng, toàn diện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân. Việc tổ chức triển khai thực hiện được các cấp, các ngành kết hợp chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị tạo thành một phong trào tự giác học tập và làm theo trong toàn đảng bộ và nhân dân thành phố. Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực, địa phương; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị. Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-7-2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 09-KH/TU của Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2015 được tổ chức triển khai khá đồng bộ, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố. Ban Tuyên giáo các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy tổ chức tuyên truyền sâu rộng ra đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Đồng thời, chỉ đạo Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình TP Cần Thơ, Đài Truyền thanh các quận, huyện, chương trình phát thanh của các xã, phường, thị trấn... tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như tiếp tục nâng chất, mở các chuyên mục, chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Thưa đồng chí, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TĐ-KT trên địa bàn thành phố còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế gì cần được khắc phục?

- Qua tổng kết, đánh giá, công tác TĐ-KT cũng còn những mặt hạn chế cần khắc phục như: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đối với công tác TĐ-KT chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, rộng khắp và liên tục, nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chạy theo thành tích. Việc khen thưởng từng lúc từng nơi chưa kịp thời, chính xác. Hình thức, nội dung và phương pháp tổ chức thi đua chậm đổi mới. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chưa kịp thời và thường xuyên. Vai trò của các tổ chức, đơn vị thực hiện công tác thi đua ở cơ sở chưa phát huy mạnh mẽ. Các cấp, các ngành chưa quan tâm đúng mức công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác TĐ-KT còn nhiều bất cập và thiếu đồng bộ, thống nhất.

* Năm 2012, phong trào thi đua yêu nước trên toàn thành phố cần tập trung vào những nội dung quan trọng nào, thưa đồng chí?

- Ngày 3-2-2012 thành phố đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012, tập trung 3 nội dung lớn: Một là, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH năm 2012 mà Nghị quyết của HĐND thành phố đã đề ra. Nội dung thứ hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tổ chức học tập, nghiên cứu nắm vững Luật TĐ-KT và các văn bản hướng dẫn thực hiện; gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Ba là, đổi mới tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội đồng TĐ-KT các cấp đối với công tác TĐ-KT. Trong đó, chú trọng tổ chức đăng ký và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị và địa phương, khuyến khích đăng ký thi đua bằng công trình, sản phẩm, các sáng kiến và mô hình tiên tiến. Các cấp, các ngành, các đoàn thể cần tổ chức phát động phong trào thi đua cụ thể, sâu rộng đến cơ sở; nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng vào mục tiêu KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Đặc biệt là thực hiện Chủ đề “Năm an toàn giao thông” của cả nước và Chủ đề “Năm Trật tự, kỷ cương đô thị” của thành phố. Từng cấp, ngành, đơn vị và địa phương có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng ít nhất 2 điển hình tiên tiến (có địa chỉ); đồng thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng kịp thời các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, chú trọng khen thưởng những chiến công, hành động dũng cảm, những sáng kiến, sáng chế, giải pháp cải tiến hữu ích, các tài năng trẻ và người lao động trực tiếp.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác TĐ-KT đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị về vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐ-KT, thành phố cũng sẽ tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐ-KT các cấp, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm công tác TĐ-KT có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ và tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

* Xin cảm ơn đồng chí!

QUỲNH LAM (thực hiện)

Chia sẻ bài viết