13/11/2011 - 09:15

Đồng lương và trách nhiệm

Ngày 10-11-2011, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XII đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Một nội dung được quan tâm của nghị quyết này là QH giao Chính phủ từ ngày 1-5-2012 phải thực hiện tăng mức lương tối thiểu từ 830.000 đồng/tháng lên 1.050.000 đồng/tháng, phụ cấp công vụ 25% cho cán bộ, công chức (CBCC). Lần tăng lương này hướng tới mục tiêu “đến năm 2020, tiền lương của CBCC được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của CBCC và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội”.

Lương CBCC quá thấp như thời gian qua còn khiến nhiều người tài trong bộ máy Đảng và Nhà nước không còn tha thiết phục vụ, tìm cách chuyển sang làm việc ở các khu vực khác, hoặc nếu còn ở lại thì làm việc theo kiểu tà tà... (tất nhiên không phải mọi CBCC đều như thế).

Trên thực tế, lần tăng mức lương tối thiểu này chưa thể đáp ứng được nhu cầu sống bằng lương của CBCC và gia đình họ. Song, không thể không ghi nhận đó là một nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đã, đang và sẽ còn tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tốc độ lạm phát vẫn trên 2 con số. Vì thế, có một vấn đề đặt ra ở đây là dù mức tăng lương chưa đáp ứng đủ các nhu cầu cơ bản của CBCC và gia đình họ nhưng việc nhận mức lương tối thiểu cao hơn cần gắn với một bước tiến cao hơn trong việc thực thi trách nhiệm công vụ của từng CBCC để góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức.

Trách nhiệm công vụ có thể hiểu là việc CBCC phải tự ý thức về quyền và nhiệm vụ được phân công cũng như bổn phận phải thực hiện đúng và thực hiện tốt các quyền và nhiệm vụ đó trong thực thi hoạt động công vụ.

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (Khóa X) Về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã xác định: “Xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tận tụy phục vụ nhân dân”. Việc tăng mức lương tối thiểu lần này cũng là nhằm tạo thêm điều kiện để đạt mục tiêu đó. Song, đó cũng chỉ là điều kiện cần.

Vấn đề đặt ra hiện nay, song song với việc cải cách tiền lương, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về trách nhiệm công vụ của đội ngũ CBCC, của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Lương càng tăng, trách nhiệm công vụ càng tăng và ngược lại. Người có đức - có tài phải được trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng. Đó là mục tiêu cải cách hành chính và cũng là biện chứng của cuộc sống mà chúng ta cần phải quyết tâm đạt được.

NGUYỄN VŨ

Chia sẻ bài viết