18/11/2010 - 09:08

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP Cần Thơ:
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động gắn với các phong trào, nhi&

 

LTS: Ngày 17-11-2010, tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007 – 2010), đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP Cần Thơ đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Báo Cần Thơ trân trọng trích đăng phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy.

(...)
Bốn năm qua, chúng ta thực hiện Cuộc vận động với nhiều chủ đề, nội dung rất thiết thực như: Sự cần thiết phải “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong giai đoạn hiện nay, gắn với học tập hai tác phẩm “Di chúc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác; chủ đề: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng,...

Việc triển khai nghiêm túc các chủ đề, nội dung của Cuộc vận động đã giúp Đảng bộ và chính quyền thành phố, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị có thêm động lực để Đảng bộ và chính quyền thành phố triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) (...). Gắn với nội dung từng năm, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được thể hiện một cách sinh động qua các cuộc gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, biểu dương, tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; của các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác dưới nhiều hình thức như: Tự kể chuyện, trao đổi kinh nghiệm, biểu dương, tuyên dương, khen thưởng ...Qua các tấm gương điển hình tiên tiến, những suy nghĩ, tâm huyết, nỗ lực và kết quả phấn đấu của các tập thể và cá nhân báo cáo tại các cuộc gặp gỡ, trao đổi ở các hội nghị cơ sở, cấp quận, huyện, cơ quan, đơn vị... vừa qua, có thể khẳng định: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 4 năm qua trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã thu được những kết quả rất quan trọng, với những biện pháp, phương pháp tổ chức và vận động thực hiện như:

- Trước hết, việc xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động một cách khoa học, thiết thực, sát hợp với tình hình, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị trong từng giai đoạn và suốt cả nhiệm kỳ.

- Thứ hai, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn, nhiều mặt của Cuộc vận động. Sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, có ý nghĩa, tác dụng to lớn đối với quá trình thực hiện Cuộc vận động. Đội ngũ cốt cán, nhất là người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo và thực hiện (...)

- Thứ ba, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống phù hợp với từng đối tượng; các chuẩn mực dễ nhớ, dễ thực hiện. Coi việc thực hiện Cuộc vận động trước hết là vì nhu cầu, quyền lợi tự thân; không chỉ về đạo đức, lối sống, mà cao hơn là phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, cho công tác sinh hoạt, học tập của mỗi tập thể, mỗi cá nhân.

- Thứ tư, đã tổ chức gắn kết một cách khéo léo, nhuần nhuyễn việc thực hiện Cuộc vận động với các phong trào, nhiệm vụ quan trọng khác của ngành, địa phương, đơn vị như phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, “xóa đói giảm nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt”... ở miền Trung. Sự lồng ghép đó vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, vừa tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí.

- Thứ năm, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ở các cấp, các ngành quan tâm công tác chỉ đạo điểm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; coi trọng yêu cầu “làm theo”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, sâu rộng, phong phú, sinh động.

Những kết quả và kinh nghiệm hay được rút ra từ việc thực hiện Cuộc vận động 4 năm qua ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã được phát huy tích cực. Việc phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, nêu gương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến được coi trọng và trên thực tế đã thu được kết quả rõ rệt.

Thay mặt Thành ủy và Ban Chỉ đạo cuộc vận động thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của các cấp, các ngành, các tập thể và cá nhân điển hình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố trong 4 năm qua.

(...)
Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực và thành tích đã đạt được, chúng ta cũng cần nghiêm túc kiểm điểm để khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động 4 năm qua. Đó là:

- Một số ít địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của Cuộc vận động. Do đó, chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, việc xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện có lúc, có nơi, có việc còn lúng túng. Sự phối hợp giữa một số ban, ngành, đoàn thể chưa thật nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên một số việc chưa sát đúng, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác thi đua khen thưởng chưa thường xuyên, liên tục, kịp thời.

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức thiếu gương mẫu, thậm chí vi phạm pháp luật, đạo đức lối sống. Sự gắn kết nội dung Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị ở một số nơi còn lúng túng, chưa huy động hết các lực lượng trong hệ thống chính trị tham gia.

- Công tác tuyên truyền chưa đạt được bề rộng và chiều sâu cần thiết; nội dung, hình thức chưa thật sự phong phú. Có ý kiến cho rằng đối tượng của Cuộc vận động của chúng ta còn quá rộng rãi, dàn đều nên chưa có chiều sâu. Nhiều lĩnh vực hoạt động như văn hóa, văn nghệ, khoa học kỹ thuật; đội ngũ các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, trí thức... chưa được huy động đúng mức để sáng tác, quảng bá chủ đề, nội dung của Cuộc vận động.

(...)
Năm 2011 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XII và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Đây vừa là điều kiện thuận lợi, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với việc tiếp tục triển khai Cuộc vận động. Làm tốt Cuộc vận động là trực tiếp góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Vấn đề đặt ra cho Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp là phải bám sát hơn nữa thực tiễn cuộc sống; nắm bắt nhanh, chính xác những vấn đề mới, nhất là những hạn chế, yếu kém để tháo gỡ, khắc phục kịp thời. Coi trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ, phát huy tính tích cực, lan tỏa từ gương sáng của các tập thể và cá nhân tiên tiến. Tiếp tục hướng dẫn, làm rõ các chủ đề, nội dung của Cuộc vận động, kết hợp với việc cụ thể hóa các chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, để cuộc vận động thật sự thấm sâu vào trong cuộc sống và sinh hoạt xã hội, tạo ra sức lan tỏa mạnh đến mọi người, mọi nhà.

Đặc biệt, các cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự chứng minh mình là tấm gương tốt trong “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đặc biệt là tấm gương về đoàn kết nội bộ, tấm gương hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Trong những năm tới, Cuộc vận động sẽ được tiếp tục thực hiện với những nội dung, hình thức thích hợp, phải trở thành việc làm thường xuyên tại các chi bộ đảng, chi đoàn, chi hội, từng đảng viên, đoàn viên, hội viên. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đi sâu khai thác, phác họa chân dung, ca ngợi những tấm gương đạo đức tiêu biểu của các đối tượng xã hội trong công việc và đời thường, bằng những nội dung và hình thức nghệ thuật sâu sắc, đi vào lòng người, mang hơi thở cuộc sống hôm nay, nhằm nhân rộng hơn nữa những hình tượng, những điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn thành phố.

Với những kết quả đạt được trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động và một số định hướng năm 2011 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo các cấp cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất (...).

Chia sẻ bài viết