17/10/2008 - 08:18

Đối thoại với nhân dân để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay”. Tham dự Hội thảo có đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo ngành tư tưởng qua các thời kỳ, các giáo sư, tiến sĩ, các nhà quản lý và các nhà khoa học về lĩnh vực công tác tư tưởng ...

Gần 60 tham luận được trình bày và gửi đến Hội thảo đã khẳng định những cống hiến to lớn của công tác tư tưởng vào những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam 78 năm qua. Đặc biệt, trong thời kỳ mới với những thời cơ, thách thức lớn đan xen, nhiệm vụ lịch sử mới đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tư tưởng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Duy Quát, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, trước hết phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu lý luận và giáo dục lý luận. Phải mở rộng dân chủ trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trả lời cho được những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới, bổ sung Cương lĩnh làm sáng tỏ con đường đi lên CNXH và những bước đi cụ thể trong chặng đường hiện nay nhằm hoàn thiện đường lối và kịp thời ban hành những chủ trương, chính sách đúng để đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Các đại biểu nhấn mạnh, hiện nay chúng ta đang tiến hành công tác tư tưởng trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, nhất là sự phát triển, bùng nổ của công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học. Một phương pháp công tác tư tưởng có tác dụng trực tiếp và lan tỏa đó là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần có chế độ định kỳ đi cơ sở xem xét thực tiễn, trực tiếp nghe dân nói và trực tiếp đối thoại với nhân dân. Cán bộ lãnh đạo các cấp cần tăng cường đối thoại trực tuyến với nhân dân qua mạng Internet và được truyền hình, phát thanh trực tiếp sẽ có tác dụng sâu rộng trong việc nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng. Giáo sư Nguyễn Đức Bình, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, chỉ có lời nói đi đôi với việc làm mới có sức thuyết phục, không gì làm mất niềm tin bằng nói mà không làm hoặc nói một đằng, làm một nẻo. Điều này khẳng định sức mạnh của sự nêu gương, quần chúng chỉ tin khi ta nói, đi đôi với làm...

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết