02/03/2008 - 10:52

Đồng chí Tô Huy Rứa:

Đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, văn hóa, khoa học, giáo dục

(TTXVN)- Sau hai ngày làm việc, chiều 1-3, Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã kết thúc. Tại hội nghị đã có 16 ý kiến phát biểu tại hội trường, 30 ý kiến phát biểu tại các tổ. Những ý kiến phát biểu phản ánh khá phong phú về tình hình và công tác tuyên giáo, những thành tựu và hạn chế, khuyết điểm của toàn ngành trong năm 2007.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo năm 2008, đó là: Công tác tư tưởng, văn hóa, khoa học, giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp, phương thức, hình thức tổ chức thực hiện. Sự đổi mới đó phải trở thành yêu cầu tự thân của mỗi cấp, mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, công chức trong toàn ngành. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp nghiên cứu, quán triệt nghị quyết; công tác lãnh đạo, chỉ đạo báo chí, xuất bản, tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong lĩnh vực này. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan để thực hiện công tác tuyên giáo cả ở Trung ương và địa phương. Kiên trì quan điểm hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho công tác tuyên giáo ở cơ sở; lấy nội dung, kết quả hoạt động của cơ sở làm thước đo và tiêu chuẩn đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của toàn ngành. Tích cực đổi mới về nhận thức và phương pháp tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo để đáp ứng nhiệm vụ hiện nay và cho khóa XI của Đảng.

Chia sẻ bài viết