18/12/2011 - 14:36

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Doanh nhân có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày 17-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương cùng tham dự.

Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân do Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc trình bày tại buổi làm việc cho thấy thực hiện công cuộc đổi mới, với chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, mở đường cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, Đảng, Nhà nước ta đã tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Các doanh nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển nhanh về số lượng và chuyển biến về chất lượng, nhất là từ khi có Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân (năm 1999). Đến tháng 9-2011 cả nước có trên 600.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (2005), 1 triệu hộ kinh doanh cá thể, 133 ngàn hợp tác xã và trang trại, khoảng 2 triệu doanh nhân.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực tham gia thúc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo... Khu vực doanh nghiệp đóng góp trên 70% nguồn thu ngân sách nhà nước, thu hút 7,4 triệu lao động, đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, góp phần tham mưu xây dựng đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, bảo đảm mọi doanh nghiệp đều hoạt động bình đẳng trước pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ doanh nhân phát triển lớn mạnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, sự phát triển nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Trong quá trình đổi mới, phát triển của đất nước, vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân ngày càng được coi trọng và đã được xác định rõ trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, doanh nhân Việt Nam càng cần có năng lực, trình độ quản lý kinh doanh giỏi, có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc cao...

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết