22/05/2020 - 05:37

Định hướng phát triển chợ truyền thống

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị cho biết định hướng phát triển chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn giao thông. Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố như sau:

Sở Công thương đã chủ trì phối hợp với các quận, huyện rà soát và tham mưu UBND thành phố ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố theo công văn số 2932/UBND-KT; trong đó, có 50 chợ được kêu gọi đầu tư. Để các chợ truyền thống phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường và an toàn giao thông, cần thực hiện một số định hướng trong thời gian tới như sau:

- Sở Công thương phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện công tác mời gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các chợ truyền thống theo danh mục kêu gọi đầu tư phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ được thành phố ban hành.

- UBND các quận, huyện cần bố trí ngân sách địa phương để cải tạo, nâng cấp các chợ đã xuống cấp, không kêu gọi được đầu tư trong thời gian dài, nhưng cần thiết phải cải tạo để phục vụ nhu cầu người dân và đáp ứng yêu cầu tiêu chí phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới nâng cao. Trường hợp ngân sách địa phương thiếu hoặc không bố trí được thì đề xuất UBND thành phố xem xét, hỗ trợ bố trí kinh phí, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Yêu cầu các quận, huyện và doanh nghiệp quản lý, khai thác chợ quan tâm đến công tác quản lý chợ, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương kinh doanh tại chợ chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và các quy định có liên quan.

- Tiếp tục kiến nghị Bộ Công thương quan tâm, hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng chợ gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục tuyên truyền cho các hộ tiểu thương và tăng cường công tác thanh tra để xử lý nhằm chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông ở các chợ truyền thống…

Chia sẻ bài viết