29/09/2021 - 19:41

Đề nghị xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường

Cử tri quận Ô Môn đề nghị xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty TNHH MTV thương mại, sản xuất TBN. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Công ty TNHH MTV thương mại sản xuất TBN thuộc diện phải di dời theo Đề án “Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. Đề án này đã được thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 31-5-2019.

UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành khẩn trương xây dựng, tham mưu chính sách hỗ trợ, di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Trong thời gian chờ di dời vào khu, cụm công nghiệp tập trung và hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất của Công ty TNHH MTV thương mại sản xuất TBN, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về môi trường của công ty theo đúng quy định hiện hành.

Chia sẻ bài viết