28/09/2022 - 21:28

Đề nghị xem xét nâng mức giá bồi thường về đất

Cử tri quận Bình Thủy và quận Cái Răng đề nghị xem xét nâng mức giá bồi thường về đất cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Theo quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BT,HT&TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất, UBND thành phố đã phân cấp, ủy quyền cho UBND huyện phê duyệt phương án BT,HT&TĐC đối với các dự án trên địa bàn. Trên cơ sở giá đất cụ thể được UBND thành phố phê duyệt sau khi thông qua Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, UBND các quận, huyện, Hội đồng BT,HT&TĐC các dự án công khai giá đất cụ thể được phê duyệt để tính bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Đối với các dự án đã được phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nếu có các kiến nghị của người bị thu hồi đất về giá đất bồi thường, UBND các quận, huyện sẽ tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét trình cơ quan thẩm quyền giải quyết, bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND quận Bình Thủy, Cái Răng báo cáo cụ thể quá trình tổ chức thực hiện công tác BT,HT&TĐC đối với các dự án trên và có đề xuất cụ thể đối với các nội dung cử tri kiến nghị, làm cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Chia sẻ bài viết