18/12/2019 - 21:34

Đề nghị xem xét, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị xem xét, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân và định hướng phát triển của thành phố. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Trên cơ sở ý kiến của UBND thành phố tại Thông báo số 283/TB-VPUB ngày 22-10-2019, căn cứ quy định của pháp luật về rà soát quy hoạch, Sở Xây dựng đang tổ chức rà soát tổng thể nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28-8-2019 theo quy định.

Sau khi hoàn chỉnh nội dung báo cáo rà soát, Sở Xây dựng sẽ gửi lấy ý kiến các sở, ban, ngành có liên quan góp ý theo định hướng phát triển ngành, lĩnh vực liên quan để tổng hợp, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển của thành phố, tạo sự đồng bộ trong quá trình thực hiện. Đồng thời, Sở Xây dựng sẽ tham mưu báo cáo UBND thành phố và đề xuất thực hiện trình tự điều chỉnh cụ thể theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và các quy định có liên quan, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch chung thành phố theo Luật Quy hoạch năm 2017. Dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Chia sẻ bài viết