22/12/2019 - 07:23

Đề nghị tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị thành phố tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở thành phố. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

- Về việc thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố: Qua công tác rà soát thường xuyên và có trao đổi cùng Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã có Công văn số 845/SXD-QLN ngày 9-4-2019 gởi UBND thành phố xin chủ trương điều chỉnh cập nhật và xây dựng chương trình nhà ở cho giai đoạn 2021-2025. UBND thành phố chấp thuận chủ trương tại Công văn số 2356/UBND-XDĐT ngày 29-7-2019.

 Hiện nay, Sở Xây dựng đang xúc tiến thực hiện công tác lựa chọn tư vấn trên cơ sở có tham vấn về chuyên môn cùng Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng để xây dựng chương trình. Dự kiến trình thông qua các ngành, các cấp theo quy định và sẽ trình thông qua HĐND thành phố trong năm 2020 trước khi UBND thành phố phê duyệt đưa vào thực hiện.

Chia sẻ bài viết