26/03/2020 - 19:38

Đề nghị thu hồi các dự án không triển khai 

Cử tri đề nghị rà soát, thu hồi chủ trương đầu tư đối với các đồ án quy hoạch, dự án không triển khai hoặc chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức rà soát, kiểm tra các dự án trên địa bàn thành phố; kịp thời đôn đốc, giải quyết khó khăn cho các chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; có biện pháp xử lý đối với các dự án triển khai chậm. Trong năm 2019, UBND thành phố đã ban hành 3 quyết định thu hồi chủ trương đầu tư đối với 3 dự án.

Trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện chủ động kiểm tra, theo dõi các dự án trên địa bàn, nhất là đối với các dự án triển khai chậm. Đồng thời, tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý từng dự án cụ thể nhằm đảm bảo trong thời gian tới, chủ đầu tư các dự án phải thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm trong việc quản lý đầu tư xây dựng và tuân thủ đúng theo cam kết đối với thành phố.

Bên cạnh đó, rà soát các đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố, UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng sớm hoàn thành và trình phê duyệt quy hoạch phân khu các quận; hướng dẫn, phối hợp với UBND các huyện sớm hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung cho các thị trấn làm cơ sở để các ngành và địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ các đồ án quy hoạch không còn phù hợp. Đồng thời tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định để người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

Chia sẻ bài viết