21/05/2024 - 19:37

Đề nghị tăng cường quản lý các cơ sở nhà, đất công

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị tăng cường hơn nữa trong việc quản lý các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Căn cứ Ðiểm b khoản 2 Ðiều 4 của Nghị định số 167/2017/NÐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công quy định: “b) UBND cấp tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, doanh nghiệp thuộc tỉnh lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương”.

Theo đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện, nơi có tài sản công thực hiện rà soát, kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ có ý kiến trực tiếp vào biên bản kiểm tra đối với từng trường hợp cụ thể làm cơ sở tham mưu UBND thành phố đề xuất phương án xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, như chấn chỉnh việc lãng phí, thu hồi đối với trường hợp sử dụng sai mục đích hoặc điều chuyển tài sản không sử dụng về thành phố quản lý.

Chia sẻ bài viết