01/06/2020 - 06:16

Đề nghị sớm thực hiện dự án

Cử tri quận Ô Môn đề nghị thành phố thông tin cho cử tri biết thời gian thực hiện dự án bờ kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích). Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích), phường Thới Hòa, quận Ô Môn (phía bờ trái sông Ô Môn, hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu) đã được bổ sung vào danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B đầu tư từ nguồn vốn thành phố quản lý và danh mục dự án nhóm B đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu tư từ các nguồn vốn do Trung ương quản lý tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 6-12-2019 của HĐND thành phố.

Thực hiện Công văn 481/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21-1-2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án khởi công mới của thành phố và Công văn số 383/VPUB-XDĐT ngày 6-2-2020 của Văn phòng UBND thành phố về việc hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư dự án, Chi cục Thủy lợi thành phố đã có tờ trình xin phê duyệt chủ trương dự án trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án đã được cho phép thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 27-12-2019 của Chủ tịch UBND thành phố. Chi cục Thủy lợi thành phố đã có tờ trình xin phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt.

Tiến độ triển khai thực hiện dự án: Dự kiến khi được phê duyệt và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, Chi cục Thủy lợi sẽ thực hiện công tác lập và phê duyệt dự án đầu tư. Dự kiến sau khi phê duyệt dự án, Chi cục Thủy lợi Cần Thơ sẽ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí vốn để tiếp tục thực hiện công tác lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình (dự kiến cuối quý III năm 2020). Dự kiến sẽ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng (được bố trí vốn) trong cuối năm 2020.

Chia sẻ bài viết