27/05/2022 - 03:54

Đề nghị nâng mức hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách

Cử tri đề nghị thành phố kiến nghị Trung ương xem xét, nâng mức hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, mức hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu vực trên địa bàn thành phố được thực hiện theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Theo đó, ngoài việc quy định mức phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được thành phố hỗ trợ thêm mức hỗ trợ trách nhiệm công việc bằng hệ số từ 0,6-0,65 lần mức lương cơ sở cho mỗi chức danh và hỗ trợ thêm mức hỗ trợ trách nhiệm công việc bằng hệ số 0,2 lần mức lương cơ sở cho bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khu vực, trưởng ban công tác mặt trận ở ấp, khu vực, ngoại trừ các ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên. Như vậy, mức hỗ trợ thêm cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu vực trên địa bàn thành phố cao hơn so với quy định của Trung ương.

Trong thời gian qua, thành phố đã có văn bản xin ý kiến bộ, ngành Trung ương việc ban hành các chính sách đặc thù của thành phố nhằm nâng mức phụ cấp, các mức hỗ trợ thêm ngoài quy định của Trung ương cho các đối tượng người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thành phố. UBND thành phố xin tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét điều chỉnh các quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu vực khi điều kiện khả năng cân đối ngân sách cho phép trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết