01/08/2020 - 07:27

Đề nghị kiểm tra hệ thống xả nước thải

Cử tri quận Ô Môn đề nghị kiểm tra và có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hệ thống nước thải của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ gây ra. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ có đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại và được cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. Kết quả quan trắc đầu ra của hệ thống nước thải trong thời gian qua đều trong giới hạn cho phép.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành Y tế kiểm tra, rà soát lại hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện đảm bảo công suất xả thải, quy trình xử lý, nhân lực thực hiện và chất lượng nước thải đầu ra. Đồng thời, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nguồn xả thải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh môi trường trước khi xả thải vào môi trường.

Chia sẻ bài viết