24/10/2020 - 06:09

Đề nghị khắc phục tình trạng sụp lún

Cử tri đề nghị khắc phục tình trạng sụp lún tại mố cầu số 4 (rạch Sáu Linh) trên đường tỉnh 917; đồng thời, khắc phục tình trạng đọng nước trên đường tỉnh 920. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

- Về việc khắc phục tình trạng sụp lún tại mố cầu số 4 (rạch Sáu Linh): Ngày 22-6-2020, khi phát hiện sự cố sụp lún, hư hỏng tại mố cầu Sáu Linh trên đường tỉnh 917, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Đoạn quản lý giao thông thủy bộ gia cố tạm thời phần sụp lún. Đồng thời, Sở Giao thông vận tải đã bố trí hạng mục gia cố mố trụ cầu và thay mới phần mặt, dầm cầu Sáu Linh trên đường tỉnh 917, với tổng kinh phí khoảng 1 tỉ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2020 của Sở để tiến hành thi công sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

- Về việc khắc phục tình trạng đọng nước trên đường tỉnh 920: Sở Giao thông vận tải thành phố đã bố trí hạng mục lắp đặt hệ thống thoát nước dọc một số đoạn trên đường tỉnh 920, với tổng chiều dài khoảng 700m. Nguồn kinh phí thực hiện là vốn sự nghiệp giao thông năm 2020 của Sở Giao thông vận tải (khoảng 500 triệu đồng).

Chia sẻ bài viết