29/03/2020 - 18:18

Đề nghị giá bồi thường phù hợp với thực tế 

Cử tri thành phố đề nghị xem xét, ban hành khung giá bồi thường về đất, vật kiến trúc, hoa màu… cho phù hợp với thực tế. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các nội dung của Quyết định số 10/2019-QĐ-UBND ngày 27-6-2019 của UBND thành phố Quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi. Qua đó, nhằm tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Về giá đất để tính bồi thường thiệt hại là giá đất cụ thể được thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 114 của Luật Đất đai năm 2013. UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khi xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường thiệt hại cho các dự án khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố phải dựa trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát giá đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại khu vực có cùng điều kiện với khu vực dự án trước khi thông qua Hội đồng thẩm định giá đất thành phố nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất trong khu vực thực hiện dự án.

Chia sẻ bài viết