11/06/2022 - 17:28

Đề nghị được giảm trừ mức đóng BHYT cho hộ gia đình

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị đưa đối tượng học sinh (HS) tham gia BHYT tính chung với thành viên của hộ gia đình khi tham gia BHYT để được giảm trừ mức đóng BHYT cho hộ gia đình, nhất là các hộ có thu nhập thấp. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Căn cứ Luật BHYT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và nghị định của Chính phủ thì HS, sinh viên (SV) đang theo học tại cơ sở giáo dục tham gia BHYT được ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ 30% mức đóng. Cơ quan bảo hiểm xã hội trích lại 5% số thu để lại cho trường làm kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS, SV tại trường.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 13 của Luật BHYT “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật BHYT thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật BHYT" và theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2016/NĐ-CP đối với đối tượng được NSNN hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng.

Theo đó, HS, SV thuộc nhóm 4 được NSNN hỗ trợ mức đóng, còn hộ gia đình thuộc nhóm 5, do đó, để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT, người tham gia BHYT nếu là HS, SV đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo (trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác - thẻ lưu tiên) thì bắt buộc đăng ký tham gia BHYT thuộc nhóm đối tượng HS, SV. Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và được NSNN hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

Như vậy, việc đề xuất đưa đối tượng là HS khi tham gia BHYT vào tính chung với số thành viên của hộ gia đình khi tham gia BHYT để được giảm trừ mức đóng BHYT cho hộ gia đình là không có cơ sở để thực hiện.

Chia sẻ bài viết